Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

FAQ dla uczelni

 1. Prowadzimy studia podyplomowe w innych obszarach niż ekonomia, zarządzenie i informatyka. Czy warto jest w takim przypadku wdrażać model Knowledge@Work?

  Jak najbardziej. Model Knowledge@Work to zestaw uniwersalnych rozwiązań możliwych do adaptacji lub wdrożenia na różnych uczelniach niezależnie od kierunku studiów. Uniwersalność modelu polega na jego mocnym ukierunkowaniu na realizację procesów kształtowania oferty dostosowanej do potrzeb rynku prac, konstruowania programów studiów zgodnych ze zgłaszanym popytem, jak i na dostarczeniu narzędzi do pomiaru i wzmacniania kompetencji kluczowych.

 2. Posiadamy w ofercie studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa (taki sam kierunek jest oferowany w modelu). Mamy świetnie dopracowany autorski program. Jakie korzyści będziemy mieli z wdrożenia modelu Knowledge@Work?

  W takim przypadku główną korzyścią z wdrożenia modelu Knowledge@Work będzie podniesienie atrakcyjności kierunku poprzez kształtowanie zindywidualizowanych ścieżek kształcenia, wzbogacenie posiadanych materiałów dydaktycznych o pigułki wiedzy w formie e- i m-learningowej oraz możliwość wymiany doświadczeń.

 3. Nasi słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców prowadzących moduły pokrywające się z zakresem kompetencji kluczowych. Czy istnieje sens korzystać z materiałów e-learningowych umieszczonych na Platformie Knowledge@Work?

  Materiały e-learningowe umieszczone na Platformie Knowledge@Work mogą stanowić świetne uzupełnienie i urozmaicenie posiadanej bazy dydaktycznej.

 4. Czy można wdrożyć model tylko dla jednego programu studiów z oferty naszej Uczelni?

  Tak, model Knowledge@Work zapewnia możliwość realizowania dowolnej liczby programów studiów, w zakresie ekonomii, zarządzania lub informatyki – jednego lub więcej. Wdrożenie modelu wymaga działań takich jak przygotowanie pracownika pełniącego rolę Brokera edukacyjnego oraz wykorzystywanie Barometru Kompetencji Kluczowych, stąd też korzystniej jest objąć modelem większą liczbę programów.

 5. Czy wdrożenie modelu oznacza dodatkową pracę dla wykładowców?

  Nie, wykładowca realizuje typowe zadania związane z przygotowaniem i realizacją zajęć na studiach podyplomowych. Przed uruchomieniem studiów wykładowca opracowuje kartę przedmiotu (w przypadku nowego modułu) lub aktualizuje istniejącą (w przypadku powtarzalnego modułu), przygotowuje materiały dla słuchaczy, projektuje aktywizujące formy zajęć dostosowane do specyfiki uczenia się osób dorosłych oraz określa sposoby oceny efektów kształcenia. Jednym ze sposobów oceny zakładanych efektów kształcenia zalecanym przez model Knowledge@Work są pretesty i postesty.

 6. Jakie korzyści z wdrożenia modelu uzyskuje wykładowca?

  Dzięki diagnozie przeprowadzonej przez Brokera Edukacyjnego z wykorzystaniem Barometru Kompetencji Kluczowych wykładowca uzyskuje lepszą informację na temat potrzeb, oczekiwań i możliwości swoich słuchaczy. Informacje te mogą być przydatne w przygotowaniu zajęć, dostosowaniu materiałów, doborze ćwiczeń, poruszanych zagadnień, itp. do potrzeb słuchaczy. Działania takie z pewnością zwiększą poziom zadowolenia słuchaczy, co będzie miało wpływ na ocenę zajęć i wykładowcy.