Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Cel projektu

Celem projektu Knowledge@Work - zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego polskich uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu uczenia się przez całe życie Knowledge@Work, pozwalającego na integrację kilku form kształcenia ustawicznego w ramach studiów podyplomowych (także dzięki temu, że organizacji e-learning). Model przyczyni się do zwiększenia elastyczności programu nauczania, a także zwiększy użyteczność tych studiów podyplomowych dla rynku pracy. Będzie to możliwe poprzez włączenie do programów studiów zestawu kompetencji kluczowych wymaganych przez pracodawców.

Projekt zakłada mocne ukierunkowanie na ukształtowanie u słuchaczy wysokiego poziomu kompetencji miękkich pożądanych na współczesnym rynku pracy. Zgodnie z wnioskami ujętymi w raporcie PARP „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” niezależnie od sektora gospodarki kadra pracownicza i menedżerska powinna oprócz wiedzy specjalistycznej posiadać wykształcone kompetencje kluczowe:

  1. Autoprezentacja
  2. Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  3. Komunikacja interpersonalna
  4. Kreatywność
  5. Ochrona własności intelektualnej
  6. Praca w zespole
  7. Ugruntowane podstawy matematyki
  8. Zarządzanie wiedzą
  9. Zarządzanie zespołami
  10. Znajomość technologii informatycznych

W ślad za tym modele kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych muszą ulec zmianie – powinny opierać się na uznaniu zgromadzonego już doświadczenia, autonomiczności i odpowiedzialności osób dorosłych oraz na ścisłym związku uczenia się z pracą zawodową. Studia podyplomowe pozostają zdominowane przez podejście liniowe, gdzie edukacja dorosłych, pracujących osób jest bardzo zbliżona do edukacji uczniów i studentów.

Ścieżka kształcenia według modelu Knowledge@Work

Realizacja polityki uczenia się przez całe życie wymaga unowocześnienia formuły nauczania osób dorosłych na uczelniach wyższych poprzez:

Innowacyjna formuła kształcenia – Model Knowledge@Work