Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Raporty z badań

Nazwa dokumentu Przeznaczenie dokumentu

Ogólnopolskie badanie ankietowe dotyczące studiów podyplomowych – raport zbiorczy

W raporcie przedstawiono podsumowanie wyników i rekomendacje z badań ankietowych dotyczących studiów podyplomowych, przeprowadzonych w okresie marzec – kwiecień 2013 r. Badanie przeprowadzono na grupie słuchaczy studiów podyplomowych, osób prowadzących zajęcia oraz osób odpowiedzialnych za studia podyplomowe.

Podstawowym celem całego procesu badawczego była diagnoza kształcenia na studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnie w Polsce, w kontekście potrzeb kształcenia przez całe życie.

Ogólnopolskie badanie ankietowe słuchaczy studiów podyplomowych

Raport zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez ZPSB w Szczecinie na grupie 610 słuchaczy studiów podyplomowych, oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu techniki CATI w marcu i kwietniu 2013 r.

Podstawowym celem badania było poznanie opinii i oczekiwań słuchaczy studiów podyplomowych odnośnie tego rodzaju oferty polskich uczelni wyższych.

Ogólnopolskie badania ankietowe wykładowców studiów podyplomowych

Raport zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez ZPSB w Szczecinie na grupie 203 osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych, realizowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu techniki CATI w marcu i kwietniu 2013 r.

Podstawowym celem badania było poznanie opinii wykładowców na temat silnych i słabych stron studiów podyplomowych w Polsce, a także identyfikacja barier i oczekiwań wobec realizacji procesu kształcenia.

Ogólnopolskie badanie na grupie osób odpowiedzialnych za studia podyplomowe

Raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez ZPSB w Szczecinie na grupie 62 osób reprezentujących jednostki organizacyjne uczelni, realizujące studia podyplomowe (kierownicy studiów podyplomowych, dziekani itp.). Badania – realizowane w marcu i kwietniu 2013 r. – przeprowadzono w oparciu o technikę wywiadu bezpośredniego skategoryzowanego.

Podstawowym celem badania było poznanie opinii osób odpowiadających na uczelniach za rodzaj oferty studiów podyplomowych oraz sposób jej realizacji, odnośnie jakości kształcenia (aspekty merytoryczne, dydaktyczne i organizacyjne studiów podyplomowych).

Oferta edukacji ustawicznej na uczelniach wyższych – bariery i wyzwania (podsumowanie paneli ekspertów)

W opracowaniu przedstawiono podsumowanie dyskusji kilkunastu ekspertów reprezentujących polskie środowisko akademickie i przedsiębiorców (spotkania panelowe – czerwiec 2013 r.)

Celem paneli było poznanie opinii zaproszonych ekspertów na temat kondycji edukacji ustawicznej oferowanej w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Ekspertów poproszono o opinię na temat głównych założeń modelu studiów podyplomowych opracowywanego w ramach projektu Knowledge@Work – zintegrowany program kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych.

Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce

Raport prezentuje wyniki badań desk research, które koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak: waga kształcenia się przez całe życie wobec zmian na rynku pracy, ocena kompetencji kluczowych Polaków na tle innych państw (UE), zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce jako odpowiedź na europejskie i krajowe ramy kwalifikacji. Przedstawiono także wyzwania wobec kształcenia całożyciowego, jakie stoją przed uczelniami wyższymi w Polsce.

Edukacja przez całe życie na uczelniach wyższych – dobre praktyki

Raport prezentuje wybrane dobre praktyki, dzięki którym podnoszona jest jakość kompleksowej oferty edukacyjnej uczelni polskich i zagranicznych. Skoncentrowano się na tych działaniach uczelni, które mogą być uznane za wzorcową realizację idei kształcenia przez całe życie, w tym: dobrze odpowiadają na potrzeby edukacyjne osób dorosłych powracających z rynku pracy.

Strategia wdrażania projektu

Strategia wdrażania projektu